Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

TyMiJestes
Reposted frombluuu bluuu
TyMiJestes
TyMiJestes

Przy Tobie
jak woda zmieniam 
stany skupienia
przeważnie
nie mogąc skupić się 
w ogóle.

~"Sparaliżuj mnie oddechem"

Reposted fromUndomiel Undomiel viamadadream madadream
TyMiJestes
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viamadadream madadream
TyMiJestes
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamadadream madadream
TyMiJestes
3950 7fd9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamadadream madadream
TyMiJestes
TyMiJestes
Reposted frombluuu bluuu
TyMiJestes
Reposted frombluuu bluuu
TyMiJestes
4431 6261
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
TyMiJestes
Reposted frombluuu bluuu
TyMiJestes
Reposted fromnoticeable noticeable viafoods foods
TyMiJestes
Przygarnij Milulaka tutaj -> facebook.com/milulaki
Reposted fromAdejln Adejln viaromance romance
TyMiJestes
TyMiJestes
TyMiJestes
Reposted frombluuu bluuu
TyMiJestes
Reposted frombluuu bluuu
TyMiJestes
1572 bc34
Reposted fromIriss Iriss viashoes shoes
TyMiJestes
2943 7609 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
TyMiJestes
Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl